Kokybė ir aplinkosauga

UAB "KERISTA" - rinkoje jau daugiau kaip dvidešimt metų.

Per tą laiką tapome žinoma, patikima ir vertinama susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių sistemų statybos, modernizavimo ir plėtros įmone.

Nuo pat įsikūrimo pradžios, svarbiausias Bendrovės tikslas – nuolatos didinti veiklos efektyvumą: tobulinti technologijas, mažinti sąnaudas, užtikrinti darbų kokybę, mažinti veiklos poveikį aplinkai, darbuotojų ir kitų, su vykdoma veikla susijusių, suinteresuotų šalių saugai ir sveikatai ir t.t. Pagrindinė priemonė šiam tikslui įgyvendinti – kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų (pagal tarptautinius standartus LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007)) nuostatų laikymasis ir šie veiklos principai:

  • procesinio veiklos valdymo modelio taikymas;
  • principiniai kiekvieno užsakymo realizavimo siekiai – patenkinti užsakovo poreikiai, įgyvendinti bendrovės tikslai, apsaugota aplinka ir darbuotojų sveikata;
  • ypatingas dėmesys veiklos planavimui, kaip priemonei galimiems pavojams nustatyti, optimaliausiems sprendimams parinkti, tikslų pasiekimo lygiui pamatuoti, veiklos problemų priežastims nustatyti ir gerinimo veiksmams numatyti;
  • pasaulinės patirties, vykdomos veiklos srityse, analizė ir pasiekimų taikymas praktinėje veikloje, siekiant didinti atliekamų darbų kokybę, mažinti poveikį aplinkai ir didinti suinteresuotų šalių saugumą;
  • prevencinių priemonių taikymas veiklos trūkumams šalinti;
  • vykdomą veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų laikymasis;
  • griežtų kriterijų taikymas pasirenkant partnerius (subrangovus), jiems keliame tokius pačius kokybės, aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimus kaip ir patys sau;
  • darbuotojų motyvavimas ir pripažinimas, jų kvalifikacijos kėlimas, personalo “įtraukimas” į Bendrovės veiklos gerinimą;
  • reikalingų išteklių veiklos ir jos rezultatų kokybei gerinti, poveikiui aplinkai mažinti bei darbuotojų ir kitų susijusių šalių sveikatai saugoti nustatymas, skyrimas ir racionalus panaudojimas.

Vadovų pasitarimuose nuolat aptariame ir analizuojame kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų efektyvumą, nustatome vis aukštesnius tikslus, numatome priemones ir skiriame išteklius jų įgyvendinimui.

Šios Politikos nuostatomis vadovaujasi visi Bendrovės darbuotojai ir jos pavedimu dirbančios organizacijos (asmenys).

Generalinis direktorius Edmundas Vaičiulis

Sertifikatai ir atestatai

Kerista sertifikatas   ATESTATAS-kerista